Masz pytania?

Śmiało! Wybierz preferowany środek komunikacji i skontaktuj się z nami, na pewno znajdziemy wspólny temat, szczególnie w zakresie rozwiązań fotowoltaicznych.

icon_widget_image Poniedziałek - Piątek (8-16) icon_widget_image Jacków ul. Anyżowa 33, 21-007 Mełgiew icon_widget_image + (48) 510 177 778 icon_widget_image biuro@zielonae.pl
Image Alt

RODO

Zobacz jak przetwarzamy twoje dane

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ART. 13. RODO
Od dnia 25 maja 2018r. weszły w życie przepisy nowe unijne przepisy, które obejmują wszystkie Państwa członkowskie Unii Europejskiej, a więc dotyczą również Państwa i nas. Jest to Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu jak najlepszą ochronę Państwa danych.
W Zielona Energia Sp. z o.o. popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych i podnoszenie świadomości w tym zakresie.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Zielona Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jacków 137A, 21-007 Mełgiew, posiadająca NIP 715-194-16-78 i REGON 380933556, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku pod numerem KRS 0000743494; e-mail: biuro@zielonae.pl

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Spółka nie ustanowiła Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się pod niżej wskazanymi danymi:

– adres e-mail: odo@zielonae.pl

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas wypełniania formularza, a także później, na etapie weryfikacji możliwości realizacji i przyłączenia instalacji PV lub przygotowywania dla Ciebie spersonalizowanej oferty na instalację PV.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Zielona Energia Sp. z o.o.?

Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi, gromadzone przez Serwis, będą wykorzystywane w celu nawiązania kontaktu na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu przygotowania spersonalizowanej oferty, zawarcia i realizacji umowy, udzielania odpowiedzi na pytania i pisma, prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez Administratora lub jego partnerów, koniecznej obrony interesów Administratora, archiwizacji danych o klientach, prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i w celu badania zachowań i preferencji użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości swoich działań, prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych, wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości.

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest:

• 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO): zgoda osoby, której dane dotyczą;

• 6 ust. 1 pkt b) ww. rozporządzenia RODO: podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy; potrzeba wykonania umowy;

• 6 ust. 1 pkt c) ww. rozporządzenia RODO: konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przepisy podatkowe, przepisy z zakresu rachunkowości);

• 6 ust. 1 pkt f) ww. rozporządzenia RODO: konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak np. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski, dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami, marketing bezpośredni usług Administratora;

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś;

• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu;

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Dane osobowe będą przekazywane w niezbędnym zakresie podmiotom współpracującym z Administratorem: w zakresie weryfikacji możliwości realizacji i przyłączenia instalacji PV, uzyskania finansowania lub dotacji na instalację PV, podmiotom prowadzącym księgi rachunkowe, upoważnionym pracownikom i współpracownikom Spółki, bankom prowadzącym rachunek Administratora, podmiotom odpowiedzialnym za utrzymywanie i serwisowanie serwerów oraz systemów informatycznych, firmom kurierskim i pocztowym, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane będą również przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+), wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników w Serwisie, w szczególności takich jak Google Analytics, Facebook Analytics;

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany na podstawie następujących kryteriów: okres, przez jaki są wykonywane umowy, w tym okres przedawnienia roszczeń, przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości, ustawy podatkowe), okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora. W razie gdy nie dojdzie do zawarcia umowy z Użytkownikiem jego dane osobowe będą usuwane po upływie jednego roku, co nie dotyczy komentarzy (treść i nick) umieszczonych w Serwisie, które będą usuwane po upływie 5 lat.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ART. 13. RODO

Od dnia 25 maja 2018r. weszły w życie przepisy nowe unijne przepisy, które obejmują wszystkie Państwa członkowskie Unii Europejskiej, a więc dotyczą również Państwa i nas. Jest to Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu jak najlepszą ochronę Państwa danych.

W Zielona Energia Sp. z o.o. popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych i podnoszenie świadomości w tym zakresie.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Zielona Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jacków 137A, 21-007 Mełgiew, posiadająca NIP 715-194-16-78 i REGON 380933556, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku pod numerem

KRS 0000743494; e-mail: biuro@zielonae.pl

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Spółka nie ustanowiła Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się pod niżej wskazanymi danymi:

– adres e-mail: odo@zielonae.pl
Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas wypełniania formularza, a także później, na etapie weryfikacji możliwości realizacji i przyłączenia instalacji PV lub przygotowywania dla Ciebie spersonalizowanej oferty na instalację PV.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Zielona Energia Sp. z o.o.?

Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi, gromadzone przez Serwis, będą wykorzystywane w celu nawiązania kontaktu na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu przygotowania spersonalizowanej oferty, zawarcia i realizacji umowy, udzielania odpowiedzi na pytania i pisma, prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez Administratora lub jego partnerów, koniecznej obrony interesów Administratora, archiwizacji danych o klientach, prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i w celu badania zachowań i preferencji użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości swoich działań, prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych, wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości.

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest:

• 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO): zgoda osoby, której dane dotyczą;

• 6 ust. 1 pkt b) ww. rozporządzenia RODO: podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy; potrzeba wykonania umowy;

• 6 ust. 1 pkt c) ww. rozporządzenia RODO: konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przepisy podatkowe, przepisy z zakresu rachunkowości);

• 6 ust. 1 pkt f) ww. rozporządzenia RODO: konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak np. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski, dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami, marketing bezpośredni usług Administratora;

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś.p

• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu;

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Dane osobowe będą przekazywane w niezbędnym zakresie podmiotom współpracującym z Administratorem: w zakresie weryfikacji możliwości realizacji i przyłączenia instalacji PV, uzyskania finansowania lub dotacji na instalację PV, podmiotom prowadzącym księgi rachunkowe, upoważnionym pracownikom i współpracownikom Spółki, bankom prowadzącym rachunek Administratora, podmiotom odpowiedzialnym za utrzymywanie i serwisowanie serwerów oraz systemów informatycznych, firmom kurierskim i pocztowym, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane będą również przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+), wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników w Serwisie, w szczególności takich jak Google Analytics, Facebook Analytics;

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany na podstawie następujących kryteriów: okres, przez jaki są wykonywane umowy, w tym okres przedawnienia roszczeń, przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości, ustawy podatkowe), okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora. W razie gdy nie dojdzie do zawarcia umowy z Użytkownikiem jego dane osobowe będą usuwane po upływie jednego roku, co nie dotyczy komentarzy (treść i nick) umieszczonych w Serwisie, które będą usuwane po upływie 5 lat.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ART. 13. RODO
Od dnia 25 maja 2018r. weszły w życie przepisy nowe unijne przepisy, które obejmują wszystkie Państwa członkowskie Unii Europejskiej, a więc dotyczą również Państwa i nas. Jest to Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu jak najlepszą ochronę Państwa danych.
W Zielona Energia Sp. z o.o. popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych i podnoszenie świadomości w tym zakresie.
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Zielona Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jacków 137A, 21-007 Mełgiew, posiadająca NIP 715-194-16-78 i REGON 380933556, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku pod numerem KRS 0000743494; e-mail: biuro@zielonae.pl
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Spółka nie ustanowiła Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się pod niżej wskazanymi danymi:
– adres e-mail: odo@zielonae.pl
Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas wypełniania formularza, a także później, na etapie weryfikacji możliwości realizacji i przyłączenia instalacji PV lub przygotowywania dla Ciebie spersonalizowanej oferty na instalację PV.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Zielona Energia Sp. z o.o.?

Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi, gromadzone przez Serwis, będą wykorzystywane w celu nawiązania kontaktu na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu przygotowania spersonalizowanej oferty, zawarcia i realizacji umowy, udzielania odpowiedzi na pytania i pisma, prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez Administratora lub jego partnerów, koniecznej obrony interesów Administratora, archiwizacji danych o klientach, prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i w celu badania zachowań i preferencji użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości swoich działań, prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych, wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości.

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest:

• 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO): zgoda osoby, której dane dotyczą;

• 6 ust. 1 pkt b) ww. rozporządzenia RODO: podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy; potrzeba wykonania umowy;

• 6 ust. 1 pkt c) ww. rozporządzenia RODO: konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przepisy podatkowe, przepisy z zakresu rachunkowości)

• 6 ust. 1 pkt f) ww. rozporządzenia RODO: konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak np. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski, dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami, marketing bezpośredni usług Administratora

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś;
• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu;

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Dane osobowe będą przekazywane w niezbędnym zakresie podmiotom współpracującym z Administratorem: w zakresie weryfikacji możliwości realizacji i przyłączenia instalacji PV, uzyskania finansowania lub dotacji na instalację PV, podmiotom prowadzącym księgi rachunkowe, upoważnionym pracownikom i współpracownikom Spółki, bankom prowadzącym rachunek Administratora, podmiotom odpowiedzialnym za utrzymywanie i serwisowanie serwerów oraz systemów informatycznych, firmom kurierskim i pocztowym, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane będą również przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+), wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników w Serwisie, w szczególności takich jak Google Analytics, Facebook Analytics;

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany na podstawie następujących kryteriów: okres, przez jaki są wykonywane umowy, w tym okres przedawnienia roszczeń, przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości, ustawy podatkowe), okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora. W razie gdy nie dojdzie do zawarcia umowy z Użytkownikiem jego dane osobowe będą usuwane po upływie jednego roku, co nie dotyczy komentarzy (treść i nick) umieszczonych w Serwisie, które będą usuwane po upływie 5 lat.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.