Masz pytania?

Śmiało! Wybierz preferowany środek komunikacji i skontaktuj się z nami, na pewno znajdziemy wspólny temat, szczególnie w zakresie rozwiązań fotowoltaicznych.

icon_widget_image Poniedziałek - Piątek (8-16) icon_widget_image ul. Długa 11, 23-200 Kraśnik icon_widget_image + (48) 510 177 778 icon_widget_image biuro@zielonae.pl
Image Alt

Dotacje

PROW w
obszarze zielona energia

Dla kogo?

Dla rolników (osoby fizyczne, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, wspólnik spółki cywilnej), który spełnia określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 wymagania dotyczące m.in.:

 

wielkości gospodarstwa rolnego – co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służąca do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,

prowadzenia działalności rolniczej w celach zarobkowych w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych (nie dotyczy rolnika będącego osobą fizyczną, który prowadzi działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy).

Na co?

Dotacja przyznawana jest na m.in. na: zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii, budowę lub zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii, zakup pomp ciepła.

Ile?

Dofinansowanie do 150 000 zł 

Poziom dofinansowania to 50% kosztów kwalifikowanych

Dla młodych rolników to 60% kosztów kwalifikowanych

Ważne

Nabór trwa od 31.01.2023 do 01.03.2023 r.

Czyste Powietrze

Dla kogo?

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł

Na co?

M.in. przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane m.in.:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu 
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż)
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

Poziomy dofinansowania

POZIOM DOFINANSOWANIA POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PODWYŻSZONY  POZIOM NAJWYŻSZY
DLA KOGO  – Dochód roczny nie może przekroczyć kwoty: 135 000,00 zł – Dochód miesięczny nie może przekroczyć kwoty: 

• w gospodarstwie wieloosobowym – 1 894 zł

• w gospodarstwie jednoosobowym – 2 651 zł

-Dochód miesięczny nie może przekroczyć kwoty: 

• w gospodarstwie wieloosobowym – 1 090 zł

• w gospodarstwie jednoosobowym – 1 526 zł

MAX KWOTA ZA POMPĘ  do 55% – 19 400 do 80% – 28 100 do 100% – 35 200
KWOTA ZA MODERNIZACJĘ C.O.  do 40% – 8 100 zł  do 70 % – 14 300 do 100 % – 20 400
KWOTA ZA INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ  do 40 % – 6 000 do 70 % – 9 000 do 100 % – 15 000

Ważne

 • Nabór trwa do 31.12.2027 r.
 • Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w przypadku podstawowego oraz podwyższonego progu dofinansowania dla dofinansowania przy poziomie najwyższym okres przedsięwzięcia wynosi do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku. 

Moje Ciepło

Dla kogo?

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Za nowy budynek uznaje się taki, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie: nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożono takie zawiadomienie, lecz nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Na co?

Dotacja przyznawana jest na m.in. na zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługującym cały budynek) z osprzętem lub zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

Ile?

 • Dofinansowanie do 7000 zł 

Ważne

 • Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2021 r. do 31.12.2026 r.
 • Nabór trwa od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r.
 • Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku.
 • Dofinansowanie udzielane jest na inwestycje zakończone

Mój Prąd

Dla kogo?

Beneficjentem jest osoba fizyczna wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, która ma zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Na co?

Dotacja przyznawana jest na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, zakup i montaż magazynów ciepła, zakup i montaż magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh oraz zakup i montaż systemów zarządzania energią HEMS/EMS.

Ile?

Dla osób rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing („nowe zasady”):

 • instalacja fotowoltaiczna – do 6 000 zł 
 • instalacja fotowoltaiczna, do której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element – do 7 000 zł

dodatkowe elementy zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej:

 1. magazyn ciepła – do 5 000 zł 
 2. magazyn energii elektrycznej o pojemności minimalnej 2 kWh – do 16 000 zł 
 3. system zarządzania energią HEMS/EMS – do 3 000 zł 

Łączna wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 31 000 zł.

 

Dla osób rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering („stare zasady”), pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing:

 • instalacja fotowoltaiczna, do której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element – do 3 000 zł

dodatkowe elementy zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej:

 • magazyn ciepła – do 5 000 zł 
 • magazyn energii elektrycznej o pojemności minimalnej 2 kWh – do 16 000 zł 
 • system zarządzania energią HEMS/EMS – do 3 000 zł 

Łączna wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 25 000 zł

Ważne

 • Okres kwalifikowalności kosztów od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r.
 • Nabór trwa od 15.04.2022r. do 31.12.2023
 • Wszystkie wydatki na zakup i montaż instalacji muszą być poniesione nie wcześniej niż przed 01.02.2020r. 

Agroenergia

Dla kogo?

Dla osoby fizycznej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.
Dla osoby prawnej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych

Na co?

Na zakup i montaż m.in.:

 • instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
 • pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW
 • instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła 
 • magazynów energii do instalacji 

Ile?

Dofinansowanie do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię, zgodnie z poniższą tabelą:

Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej dofinansowanie wylicza się zgodnie z powyższą tabelą na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.

Ważne

 • Nabór trwa do 31.12.2025 r.
 • Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończeniu inwestycji.
 • Dofinansowania nie można łączyć z ulgą w podatku rolnym, natomiast można łączyć z ulgą termomodernizacyjną.